GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBSHOP DAGROS.NL:
DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBSHOP DAGROS.NL vormen een onderdeel van de algemene voorwaarden.

1. Begripsomschrijving:

1.0 Dagros.nl is de website van Dagros-Brunsting BV te Beilen.

1.1. Aanmelding: het aanvragen van een gebruikersaccount van de Webshop.

1.2. Aanvaarding: de acceptatie door Dagros-Brunsting BV van de Gebruiker die de Aanmelding heeft verricht.

1.3.Algemene Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van Dagros-Brunsting BV die onder inschrijfnummer 04025395 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 27 maart 2014 en tevens zijn opgenomen in de Webshop.

1.4. Gebruikersvoorwaarden: deze Gebruikersvoorwaarden.

1.5. Klantnummer: Het door Dagros-Brunsting BV aan Gebruiker toegekende debiteurennummer.

1.6. Login: de door Dagros-Brunsting BV aan Gebruiker toegekende identificatiecode.

1.7. Overeenkomst(en): de overeenkomst tussen Dagros-Brunsting BV en Gebruiker die tot stand komt door een order die geplaatst wordt door Gebruiker door middel van de webshop, zoals nader beschreven in artikel 3 van deze Gebruikersvoorwaarden.

1.8. Subgebruiker(s) : de door Gebruiker aangewezen personen die onder volledige verantwoording en beheer van de Gebruiker staan en die met een combinatie van een Klantnummer, Wachtwoord en Login voor rekening en verantwoording van Gebruiker gebruik kunnen maken van de Webshop.

1.9. Software: de software applicatie van de Webshop .

1.10. Wachtwoord: de door Dagros-Brunsting BV aan Gebruiker toegekende combinatie van letters en/of cijfers, waarmee in combinatie met het Klantnummer en de Login toegang tot de Webshop kan worden verkregen.

1.11. Webshop: het geheel van diensten inzake communicatie en overeenkomsten tussen Dagros-Brunsting BV en Gebruiker die op de elektronische weg tot stand komen en te bereiken is via www.Dagros.nl.

2. Algemeen:

2.1. De Gebruiker voorziet Dagros-Brunsting BV van de naam van een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Gebruiker alsmede het telefoonnummer en e-mail adres.

2.2. Deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dagros-Brunsting BV en de Gebruikers en Sub-gebruiker(s) die via de Webshop tot stand komen.

2.3. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de Gebruiker worden door Dagros-Brunsting BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.       Dagros-Brunsting BV heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds tot stand gekomen Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3.         Totstandkoming van een Overeenkomst:

3.1.       Een Overeenkomst komt tot stand door Aanmelding en Aanvaarding; het plaatsten van een order door de Gebruiker en de bevestiging van het plaatsen van deze order door Dagros-Brunsting BV.

4.         Verplichtingen en bevoegdheden van Dagros-Brunsting BV:

4.1.       Dagros-Brunsting BV is te allen tijde gerechtigd veranderingen aan te brengen in diensten, procedures, toegangstijden en overige voorwaarden, met inachtneming van een redelijke termijn en de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

4.2.       Dagros-Brunsting BV zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid te bieden van de Webshop. Dagros-Brunsting BV garandeert uitdrukkelijk niet dat permanent, 24 uur per dag, gebruik kan worden gemaakt van de de Webshop van Dagros-Brunsting BV.

4.3.       Dagros-Brunsting BV is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker. Een wijziging of verbetering die naar het redelijke oordeel van Dagros-Brunsting BV aanmerkelijke aanpassing vereist aan de bij Gebruiker in gebruik zijnde apparatuur en/of software, zal tenminste één maand voor de invoering van de wijziging of verbetering aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt.

4.4.       Dagros-Brunsting BV heeft het recht de Gebruiker de toegang tot de Webshop te blokkeren, indien de Gebruiker de verplichtingen jegens Dagros-Brunsting BV niet geheel nakomt dan wel in strijd handelt met de Gebruikersvoorwaarden.

4.5.       Dagros-Brunsting BV heeft het recht om de Gebruiker opdracht te geven tot het wijzigen dan wel verwijderen van Subgebruiker( s) indien de Subgebruiker de verplichtingen jegens Dagros-Brunsting BV niet geheel nakomt dan wel in strijd handelt met de Gebruikersvoorwaarden.

4.6.       Dagros-Brunsting BV heeft het recht de Gebruiker de toegang tot de Webshop te blokkeren, indien gebruiker gedurende  30 dagen of langer geen bestellingen heeft geplaatst, dit kan zonder de gebruiker daarvan  vooraf in kennis te stellen.

4.7.       Dagros-Brunsting BV heeft het recht de Gebruiker de toegang tot de Webshop te blokkeren, indien gebruiker zijn/haar  bestel gedrag naar de mening van Dagros-Brunsting BV niet past bij de filosofie van de groothandel danwel als gebruiker, naar de mening van Dagros-Brunsting BV, niet in de doelgroep (winkel/wederverkoper/grootverbruiker e.d.) van Dagros-Brunsting BVpast.  

4.8.       Indien Dagros-Brunsting BV een besteld en betaald (via Ideal of vooruitbetaling) artikel onverhoopt niet kan leveren, zal door Dagros-Brunsting BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen30 dagen, het bedrag dat voor deze artikelen betaald is terugstorten op de bankrekening van gebruiker.

5.         Verplichtingen van de Gebruiker:

5.1.       De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben en het functioneren van de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om gebruik te kunnen maken van de Webshop zoals deze via www.Dagros.nl. is te bereiken.

5.2.       Het Klantnummer, het Wachtwoord en de Login van de Gebruiker zijn bedrijfsgebonden. Het is de Gebruiker niet toegestaan derden anders dan Subgebruikers gebruik te laten maken van zijn Klantnummer. De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de gevolgen van (on)bevoegd gebruik van het Klantnummer, Wachtwoord, Login en andere codes door derden en dient zelf maatregelen te nemen voor de beveiliging en het veilig gebruik van het Wachtwoord en andere codes.

5.3.       De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het (on)bevoegd gebruik van Subgebruiker(s ).

5.4.       De Subgebruiker(s) worden volledig beheerd door de Gebruiker. De Gebruiker is verantwoordelijk voor een naar gangbare maatstaven adequaat beheer van de Subgebruikers . De Gebruiker beheert het Wachtwoord van de Subgebruiker .

5.5.       Dagros-Brunsting BV is bevoegd het Wachtwoord en de Login van de Gebruiker te veranderen, indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Webshop. Dagros-Brunsting BV zal de Gebruiker hierover tijdig informeren.

5.6.       Alle handelingen gedaan door de Gebruiker dan wel door de Subgebruiker(s) , met name het bestellen van producten en/of diensten, hebben dezelfde waarde als andere vormen van transacties in het normale zakelijke verkeer.

5.7.       Het is de Gebruiker niet toestaan software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarheid van de Webshop voor andere gebruikers zal kunnen hinderen.

6.          Intellectuele eigendomsrechten:

6.1.       Het auteursrecht, licenties en andere intellectuele eigendomsrechten op de Software berusten bij Dagros-Brunsting BV.

6.2.       De Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.

6.3.       Het is de Gebruiker niet toegestaan de ter beschikking gestelde Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik.

6.4.       Het is de Gebruiker niet toegestaan wijzigingen en / of toevoegingen aan de Software aan te (laten) brengen. Gebruiker vrijwaart Dagros-Brunsting BV voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik door Gebruiker, in strijd met de Gebruikersvoorwaarden.

7.         Aansprakelijkheid van Dagros-Brunsting BV:

7.1        Dagros-Brunsting BV is nimmer aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt door als gevolg van:

7.1.1     enig verlies van data veroorzaakt door technische storing bij de Webshop, dan wel enig andere interne of externe storing;

7.1.2     schade als gevolg van toegangsontzegging en/of beperking als bedoeld in artikel 4;

7.1.3     schade als gevolg van tekortkomingen in de functionering van telecommunicatie-netwerken van door haar ingeschakelde derden.

7.2 Het in het eerste lid bepaalde lijdt slechts uitzondering indien schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Dagros-Brunsting BV. Schade die hiervan het gevolg is dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Dagros-Brunsting BV te worden gemeld. Schade die niet binnen deze termijn ter kennis is gesteld van Dagros-Brunsting BV komt niet voor vergoeding in aanmerking.

7.3 Gebruiker vrijwaart Dagros-Brunsting BV tegen aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de webshop.

8          Duur en beëindiging van de overeenkomst:

8.1        Dagros-Brunsting BV kan de Gebruiker te allen tijde de toegang tot de Webshop blokkeren met inachtneming van een opzegtermijn van 8 dagen.

8.2        Dagros-Brunsting BV is gerechtigd om de Gebruiker met onmiddellijke ingang de toegang tot de Webshop al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Gebruiker één of meer van haar verplichtingen naar Dagros-Brunsting BV niet (tijdig) nakomt dan wel in strijd handelt met de Gebruikersvoorwaarden.