ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Dagros Brunsting. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 27 maart 2014 onder inschrijfnummer 04025395 (BTW nummer: NL823714123B01)

INLEIDING De bepalingen in de artikelen 1 tot en met 25 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Henk Brunsting Handelsonderneming bv, handelend onder de namen Dagros-Brunsting en handelsonderneming ARO, hierna te noemen Dagros-Brunsting, met een opdrachtgever inzake de verkoop en levering van een zaak of uitvoering door Dagros-Brunsting van werkzaamheden, daaronder mede begrepen diensten.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van of overeenkomsten met Dagros-Brunsting inzake de verkoop en levering door Dagros-Brunsting van een zaak of uitvoering door Dagros-Brunsting van werkzaamheden daaronder begrepen diensten, voor zover in die aanbieding of die overeenkomst daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

aanbieding: aanbieding van Dagros-Brunsting inzake de levering door Dagros-Brunsting van een zaak en/of de uitvoering door Dagros-Brunsting van werkzaamheden;

overeenkomst:: overeenkomst tussen Dagros-Brunsting en de opdrachtgever inzake de verkoop en levering van een zaak en/of de uitvoering van werkzaamheden.

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder opdrachtgever, degene tot wie Dagros-Brunsting de aanbieding heeft gericht.

3. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Dagros-Brunsting niet aanvaard.

4. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van Dagros-Brunsting die daarvoor geen bevoegdheid hebben, binden deze eerst nadat en voor zover zij door Dagros-Brunsting schriftelijk zijn bevestigd. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van Dagros-Brunsting over een voor Dagros-Brunsting nadelige afwijking van deze voorwaarden, binden deze eerst nadat en voor zover zij door Dagros-Brunsting schriftelijk zijn bevestigd.

5. Dagros-Brunsting bedingt de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, in het bijzonder die inzake de aansprakelijkheid en vrijwaring, eveneens voor degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld alsmede haar werknemers.

6. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden eveneens verstaan een mededeling bij telefax, e-mail of andere vorm van elektronische overbrenging.

ARTIKEL 2 – CATALOGI, BROCHURES, BESCHRIJVINGEN E.D.

De gegevens vermeld in catalogi, brochures, beschrijvingen e.d. van, of ter beschikking gesteld door, Dagros-Brunsting zijn voor Dagros-Brunsting slechts bindend in geval en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld in een aanbieding of een overeenkomst. Dagros-Brunsting is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van prijs afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten in de catalogi, brochures en beschrijvingen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDING

Elke aanbieding is vrijblijvend in geval en voor zover daarin niet uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Dagros-Brunsting onder normale omstandigheden en tijdens normale werktijden. Dagros-Brunsting kan op basis van een door haar gedane aanbieding nimmer verplicht worden een overeenkomst te sluiten.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

1. Elke overeenkomst is voor Dagros-Brunsting eerst bindend in geval en op het moment dat deze is vastgelegd in een door Dagros-Brunsting en de opdrachtgever ondertekend document of in een door Dagros-Brunsting ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging, en bij het ontbreken daarvan, in geval het op het moment dat Dagros-Brunsting aan de opdrachtgever een factuur voor de levering heeft uitgereikt.

2. Dagros-Brunsting heeft ingevolge de overeenkomst het recht om aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

- orderkosten, namelijk de kosten van uitvoering van de overeenkomst waaronder kosten van vervoer ingeval franco levering is overeengekomen, overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij Dagros-Brunsting geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van een zaak of uitvoering van werkzaamheden beneden een in die regeling bepaald bedrag;

- meerwerk, namelijk datgene dat door Dagros-Brunsting in overleg met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of uitgevoerd;

- terugleveringskosten overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij Dagros-Brunsting geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de teruglevering van een zaak die door Dagros-Brunsting uit voorraad is geleverd.

ARTIKEL 5 – PRIJS / KORTING

1. De in een aanbieding of overeenkomst opgegeven prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering af magazijn van de betrokken vestiging van Dagros-Brunsting

2. Een overeengekomen kortingsregeling voor een opdrachtgever geldt niet voor onderdelen en materialen die Dagros-Brunsting gebruikt voor of verwerkt bij het wegnemen van een tekortkoming uit hoofde van haar garantieverplichting of bij de uitvoering van onderhoud-, reparatie- en montagewerkzaamheden. De overeengekomen kortingsregeling geldt voorts niet voor artikelen waarop reeds een korting van toepassing is.

ARTIKEL 6 – LEVERTIJD

1. De door Dagros-Brunsting in een aanbieding of overeenkomst opgegeven levertijd of andere termijn geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of overeenkomst geldende omstandigheden alsmede op tijdige levering aan leverancier van hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

2. Dagros-Brunsting is slechts gehouden aan een levertijd of andere termijn in geval en voor zover deze in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en als fatale termijn is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd of een andere termijn geeft aan de opdrachtgever nimmer aanspraak op enig recht op schadevergoeding. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens te late levering indien deze levering, na ingebrekestelling van Dagros-Brunsting hiertoe, langer dan 10 weken uitblijft.

ARTIKEL 7 – (OP)LEVERING

1. De levering van een zaak geschiedt in geval franco levering is overeengekomen, op het moment dat Dagros-Brunsting de zaak op het door de opdrachtgever opgegeven adres heeft afgeleverd, en in geval de opdrachtgever de zaak alsdan niet aanvaardt, schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaak is aangeboden. Tenzij anders vermeld, geschiedt franco levering vanaf ordergrootte boven € 750,- netto excl. btw

2. De levering van een zaak geschiedt ingeval geen franco levering is overeengekomen op het moment dat de opdrachtgever de zaak heeft afgenomen of Dagros-Brunsting aan de opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat de zaak voor afneming gereed staat. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de levering van een zaak niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Dagros-Brunsting en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd, waarbij Dagros-Brunsting zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.

3. In geval plaatsing van de te leveren zaak is overeengekomen geschiedt de levering van de zaak op het moment dat Dagros-Brunsting de plaatsingswerkzaamheden oplevert.

4. De oplevering van (plaatsings)werkzaamheden geschiedt op het moment dat de opdrachtgever deze heeft afgenomen en goedgekeurd.

5. De werkzaamheden gelden als afgenomen en goedgekeurd:

a. in geval de opdrachtgever niet op het door Dagros-Brunsting voor de levering aangezegde tijdstip aan een afname en keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;

b. in geval de opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij de afname kenbaar heeft gemaakt en niet binnen 24 uur nadien aan Dagros-Brunsting schriftelijk heeft bevestigd.

6. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering van (plaatsings) werkzaamheden niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Dagros-Brunsting en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd waarbij Dagros-Brunsting zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.

7. Dagros-Brunsting heeft het recht de zaak respectievelijk de werkzaamheden in gedeelten te leveren respectievelijk uit te voeren. In dat geval zijn op elke deellevering respectievelijk deeluitvoering afzonderlijk de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing, in het bijzonder de bepalingen inzake betaling, reclamering en garantie.

ARTIKEL 8 - VERVOER

In het geval franco levering van de zaak is overeengekomen heeft Dagros-Brunsting het recht aan opdrachtgever de orderkosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen. Het vervoer van de zaak geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Dagros-Brunsting. In het geval geen franco levering is overeengekomen zal de opdrachtgever zelf zorgdragen voor inlading alsmede het vervoer van de zaak. In geval geen franco levering is overeengekomen en Dagros-Brunsting op verzoek van de opdrachtgever de zaak vervoert, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de opdrachtgever op een wijze en door middelen die door Dagros-Brunsting worden bepaald.

ARTIKEL 9 – EMBALLAGE

De kosten van emballage zijn niet in de prijs begrepen en worden door Dagros-Brunsting  afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Dagros-Brunsting neemt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de emballage niet terug.

ARTIKEL 10 – LEVERING OP ZICHT

Een overeenkomst komt tot stand en de levering geldt als te zijn geschied in geval de opdrachtgever de zaken die door Dagros-Brunsting aan hem op zicht of op proef zijn geleverd, niet binnen 5 (vijf) werkdagen franco aan Dagros-Brunsting heeft geretourneerd, voor een ander doel heeft gebruikt, heeft gewijzigd of beschadigd.

ARTIKEL 11 – RETOURZENDINGEN

De opdrachtgever heeft het recht een zaak die door Dagros-Brunsting uit voorraad is geleverd, binnen 3 (drie) werkdagen na de levering aan hem van die zaak aan Dagros-Brunsting terug te leveren. Dagros-Brunsting heeft het recht aan de opdrachtgever terugleveringskosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen. Dagros-Brunsting is niet verplicht een zaak die door haar niet uit voorraad is geleverd of een zaak die door haar uit voorraad is geleverd doch niet binnen 3 (drie) werkdagen na de levering zijn teruggeleverd, terug te nemen.

ARTIKEL 12 – OVERGANG RISICO

De opdrachtgever draagt direct nadat de levering van de zaak als bedoeld in artikel 7 heeft plaatsgevonden het risico van schade, die aan of door de zaak ontstaat.

ARTIKEL 13 – OVERGANG EIGENDOM

1. De eigendom van de zaak gaat eerst op de opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen hij aan Dagros-Brunsting uit hoofde van `de overeenkomst alsmede (een) eerdere overeenkomst(en) is verschuldigd, inclusief rente en kosten, volledig aan Dagros-Brunsting heeft voldaan.

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor huidige als toekomstige vorderingen.

3. Alle door Dagros-Brunsting geleverde zaken, verrichte werkzaamheden worden geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

4. De opdrachtgever zal zolang hij aan Dagros-Brunsting niet al hetgeen hij aan Dagros-Brunsting  uit dien hoofde verschuldigd is, heeft voldaan, de za(a)k(en) niet vervreemden of bezwaren.

5. Indien Dagros-Brunsting haar eigendomsvoorbehoud inroept, zal de opdrachtgever aan Dagros-Brunsting toegang tot die ruimten waar de geleverde zaken zich bevinden. Voor zover nodig machtigt de opdrachtgever Dagros-Brunsting onherroepelijk tot de uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

6. De kosten verbonden aan het uitoefenen van de eigendomsrechten van Dagros-Brunsting zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14 – BETALING

1. Betaling van de prijs voor de zaak respectievelijk de werkzaamheden geschiedt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ter keuze van Dagros-Brunsting, of voor de levering respectievelijk voor de uitvoering of binnen 14 (veertien) dagen nadien. Betaling van orderkosten respectievelijk meerwerk geschiedt direct na de totstandkoming van de overeenkomst respectievelijk direct nadat het meerwerk is uitgevoerd. Betaling van de kosten van het vervoer of de emballage geschiedt op het moment dat de betaling van de prijs voor de zaak of de werkzaamheden dient te geschieden.

2. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Dagros-Brunsting het bedrag dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan Dagros-Brunsting verschuldigd zal zijn vooruitbetalen en/of daarvoor naar het oordeel van Dagros-Brunsting genoegzame zekerheid stellen.

3. Betaling dient te geschieden zonder enig aftrek of verrekening, effectief in Euro’s, op een door Dagros-Brunsting aangegeven rekeningnummer.

4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval aan Dagros-Brunsting over het bedrag dat niet tijdig is voldaan vanaf de vervaldatum een rente van drie punten boven de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente ex. Artikel 6:119a BW verschuldigd. De kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Dagros-Brunsting dient te maken voor de inning van haar vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00 excl. BTW.

5. Dagros-Brunsting heeft het recht een vordering op de opdrachtgever te verrekenen met een schuld die zij of een vennootschap, onderdeel van de Dagros-Brunsting-

Groep aan de opdrachtgever heeft. Een betaling wordt toegerekend aan de door Dagros-Brunsting te bepalen schuld(en) die de opdrachtgever volgens de boeken van Dagros-Brunsting of van een vennootschap onderdeel van de Dagros-Brunsting Groep aan Dagros-Brunsting of aan die vennootschap heeft.

ARTIKEL 15 – RECLAMERING

1. Reclamering bij Dagros-Brunsting terzake van een tekortkoming in een zaak of werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden, namelijk als volgt:

- bij een waarneembare tekortkoming direct bij levering van de zaak of de oplevering van de werkzaamheden;

- bij een niet-waarneembare tekortkoming binnen 3 (drie) dagen na ontdekking daarvan.

2. Een tekortkoming geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,

ontbinding van de overeenkomst, niet nakoming of opschorting van zijn verplichtingen. Ter keuze van Dagros-Brunsting heeft de opdrachtgever recht op kosteloos herstel van het gebrek, kosteloze herlevering van het product danwel teruggave van de koopprijs.

3. De opdrachtgever zal Dagros-Brunsting direct in kennis stellen ingeval een zaak is geleverd zonder de voorschriften inzake het gebruik of het onderhoud van die zaak. De opdrachtgever zal de zaak zonder deze voorschriften niet in gebruik nemen.

ARTIKEL 16 – GARANTIE

1. Dagros-Brunsting staat in voor de deugdelijkheid van een zaak die door haar is geleverd in die zin dat zij kosteloos gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat die binnen 6 (zes) maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in de constructie, de assemblage of het materiaal, zal wegnemen, namelijk door die zaak te vervangen of te repareren.

2. Dagros-Brunsting staat in voor de deugdelijkheid van de werkzaamheden die door haar zijn opgeleverd, in die zin dat zij kosteloos een tekortkoming waarvan de opdrachtgever bewijst dat die is ontstaan binnen 3 (drie) maanden na oplevering van de werkzaamheden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in die (plaatsings)werkzaamheden, zal wegnemen, namelijk door die werkzaamheden opnieuw uit te voeren.

3. De opdrachtgever zal Dagros-Brunsting in staat stellen een eventuele tekortkoming te onderzoeken en weg te nemen. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever in geval Dagros-Brunsting bij het onderzoek blijkt dat geen sprake is van een tekortkoming waarvoor haar garantie geldt. Hetgeen in hoofdstuk B – Bijzonder Deel – artikel 30 is bepaald is van overeenkomstige toepassing.

4. De kosten voor het wegnemen van de tekortkoming, daaronder begrepen de kosten van de- en montage, vervoer e.d. zijn voor rekening van de Dagros-Brunsting.

5. Dagros-Brunsting wordt eigenaar van de onderdelen en de materialen van de zaak die door haar in het kader van de nakoming van haar garantie zijn vervangen,

zonder terzake een vergoeding verschuldigd zijn.

6. Niet onder de garantie valt in ieder geval een tekortkoming die optreedt of het gevolg is van:

- anders dan normaal gebruik;

- het niet naleven van een overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen en/of werkzaamheden;

- het niet nakomen van voorschriften inzake het gebruik en/of het onderhoud van de zaak;

- constructie, werkwijze of materiaal die op verzoek van de opdrachtgever is toegepast alsmede onderdelen en materialen die de opdrachtgever heeft aangeleverd.

7. Elke garantie vervalt in geval en op het moment dat:

- door de opdrachtgever of derden (reparatie)werkzaamheden aan de zaak zijn uitgevoerd;

- de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst jegens Dagros-Brunsting niet is nagekomen.

8. Een garantie voor een tekortkoming vervalt in geval en op het moment dat de opdrachtgever bij Dagros-Brunsting niet met inachtneming van hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald heeft gereclameerd.

9. De garantie voor een zaak of onderdelen die Dagros-Brunsting van derden heeft betrokken is in afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, in omvang en duur beperkt tot de garantie die de toeleverancier van die zaak of onderdelen Dagros-Brunsting daarvoor heeft verstrekt. Dagros-Brunsting zal terzake aan haar garantie jegens de opdrachtgever hebben voldaan door de overdracht aan de opdrachtgever van haar eventuele aanspraken terzake jegens haar toeleverancier.

10.Dagros-Brunsting is uitsluitend gehouden in Nederland haar garantieverplichting na te komen.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Dagros-Brunsting is beperkt, namelijk:

- tot het moment van de levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van die verplichting;

- na het moment van levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van de in artikel 16 omschreven garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die terzake van het niet nakomen van de hiervoor omschreven verplichting, is uitgesloten. Elke vordering terzake van indirecte schade daaronder begrepen bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Dagros-Brunsting is tenslotte onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald te allen tijde beperkt tot een bedrag dat door de verzekeraar van haar aansprakelijkheid terzake wordt uitgekeerd danwel indien de schade niet op de verzekering is gedekt tot maximaal de factuurwaarde van de zaak.

ARTIKEL 18 – VRIJWARING

De opdrachtgever zal Dagros-Brunsting vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Dagros-Brunsting in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever heeft uitgesloten.

ARTIKEL 19 – OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Dagros-Brunsting, ook al was deze bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd, zoals maar niet beperkt tot beleidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan de te leveren zaak, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken en de uitvoering van werkzaamheden door derden, transportmoeilijkheden, bedrijfs- of arbeidsstoornis, stakingen e.d..

ARTIKEL 20 – OPSCHORTING

Dagros-Brunsting heeft het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten in elk van de navolgende gevallen dat:

- Dagros-Brunsting door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen;

- de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, toegelaten wordt tot de WSNP, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of één of meer van zijn goederen in beslag worden genomen. Dagros-Brunsting zal de opdrachtgever van een opschorting schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 21 – ONTBINDING

1. Dagros-Brunsting en de opdrachtgever hebben elk recht de overeenkomst voor dat deel dat nog niet is uitgevoerd, te ontbinden in het geval Dagros-Brunsting door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren. Dagros-Brunsting heeft in dat geval het recht op betaling van hetgeen zij inmiddels aan kosten voor de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade.

2. Dagros-Brunsting heeft het recht de overeenkomst voor dat deel dat niet is uitgevoerd te ontbinden in het geval de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de WSNP of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt. Dagros-Brunsting heeft in dat geval jegens de opdrachtgever aanspraak op betaling van die bedragen die de opdrachtgever zou zijn verschuldigd in geval de overeenkomst volledig was uitgevoerd.

3. Een ontbinding bedoeld in dit artikel dient te geschieden door een schriftelijke mededeling van degene die ontbindt aan de ander.

4. De opdrachtgever heeft behoudens hetgeen in dit artikel in lid 1 is bepaald niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 22 – OVERDRACHT OVEREENKOMST – RECHTEN

1. Dagros-Brunsting heeft het recht de overeenkomst zonder de toestemming van de opdrachtgever aan een derde over te dragen of door een derde te laten uitvoeren.

2. De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Dagros-Brunsting niet het recht zijn rechten daaronder begrepen vorderingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of te bezwaren.

ARTIKEL 23 VEILIGHEID EN PRIVACY

Indien de overeenkomst elektronische tot stand komt, treft Dagros-Brunsting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Dagros-Brunsting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

ARTIKEL 24 – GESCHILLEN

Op een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van oepassing zijn is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

ARTIKEL 25 – BEVOEGDE RECHTER

1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of van een overeenkomst die daaruit voortvloeit zullen bij uitsluiting van een andere rechter, tenzij de kamer voor kantonzaken bevoegd is, worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Leeuwarden, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie.

=========================================================

=========================================================

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY OF Dagros Brunsting. Filed with the Chamber of Commerce on March 27, 2014 under registration number 04025395 (VAT number: NL823714123B01)

INTRODUCTION The provisions in Articles 1 to 25 apply to all offers and agreements of Henk Brunsting Handelsonderneming bv, trading under the names Dagros-Brunsting and Handelsonderneming ARO, hereinafter referred to as Dagros-Brunsting, with a client concerning the sale and delivery of an item or execution by Dagros-Brunsting of activities, including services.

 ARTICLE 1 - GENERAL
1. These terms and conditions form part of all offers by or agreements with Dagros-Brunsting regarding the sale and delivery by Dagros-Brunsting of an item or execution by Dagros-Brunsting of activities including services, insofar as that offer or that agreement thereof has not been expressly deviated from in writing.

2. In these conditions, the following definitions apply:
offer: offer by Dagros-Brunsting regarding the delivery by Dagros-Brunsting of an item and / or the execution by Dagros-Brunsting of activities;
agreement :: agreement between Dagros-Brunsting and the client regarding the sale and delivery of an item and / or the execution of work.
In these terms and conditions the client is also understood to mean the person to whom Dagros-Brunsting has addressed the offer.

3. A referral by the client to its own conditions is not accepted by Dagros-Brunsting.

4. Commitments by or agreements with employees of Dagros-Brunsting who have no authority to do so, only bind these after and to the extent that they have been confirmed in writing by Dagros-Brunsting. Commitments by or agreements with employees of Dagros-Brunsting about a deviation from these terms and conditions that are detrimental to Dagros-Brunsting, only bind these after and insofar as they have been confirmed in writing by Dagros-Brunsting.

5. Dagros-Brunsting stipulates the provisions contained in these terms and conditions, in particular those concerning liability and indemnification, also for those whom it has engaged for the performance of the agreement and its employees.

6. In these terms and conditions, written also means a notification by fax, e-mail or other form of electronic transmission.

 ARTICLE 2 - CATALOGS, BROCHURES, DESCRIPTIONS etc.

The data stated in catalogs, brochures, descriptions and the like of, or made available by, Dagros-Brunsting are only binding for Dagros-Brunsting in the event and insofar as this is explicitly stated in writing in an offer or agreement. Dagros-Brunsting is not liable for errors and deviations from price illustrations, drawings and mentioning dimensions and weights in the catalogs, brochures and descriptions.

 ARTICLE 3 - OFFER

Every offer is free of obligation in the event and insofar as it does not explicitly state a period of validity and is based on the execution of the agreement by Dagros-Brunsting under normal circumstances and during normal working hours. Dagros-Brunsting can never be obliged to conclude an agreement on the basis of an offer made by it.

 ARTICLE 4 - AGREEMENT

1. Each agreement is only binding on Dagros-Brunsting in the event and at the moment that it is recorded in a document signed by Dagros-Brunsting and the client or in a written order confirmation signed by Dagros-Brunsting, and in the absence thereof, in in the event that Dagros-Brunsting has issued an invoice for the delivery to the client.

2. Under the agreement, Dagros-Brunsting has the right to charge the client:

- order costs, namely the costs of implementation of the agreement including costs of transport in the event that carriage paid delivery has been agreed, in accordance with a regulation applicable at the time of the conclusion of the agreement at Dagros-Brunsting for agreements relating to the delivery of an item or execution of work below an amount determined in that regulation;

- additional work, namely that which is delivered and / or exported by Dagros-Brunsting in consultation with the client during the execution of the agreement in excess of the quantities laid down in the agreement or the order confirmation;

- return costs in accordance with a regulation applicable at the time of the conclusion of the agreement at Dagros-Brunsting for agreements that relate to the return of an item delivered from stock by Dagros-Brunsting.

 ARTICLE 5 - PRICE / DISCOUNT

1. The price stated in an offer or agreement is exclusive of turnover tax and based on delivery from the warehouse of the relevant branch of Dagros-Brunsting

2. An agreed discount scheme for a client does not apply to parts and materials that Dagros-Brunsting uses or processes for the elimination of a shortcoming on account of its guarantee obligation or for the performance of maintenance, repair and assembly work. The agreed discount scheme also does not apply to items that already have a discount.

 ARTICLE 6 - DELIVERY TIME

1. The delivery time or other period stated by Dagros-Brunsting in an offer or agreement is only approximate and is based on the circumstances prevailing at the time of the offer or agreement and on timely delivery to the supplier of what is necessary for the execution of the agreement is.

2. Dagros-Brunsting is only bound by a delivery time or other period in case and insofar as this has been explicitly agreed in writing and as a strict deadline in the agreement. Exceeding the delivery time or a different period never gives the client the right to any right to compensation. Client is only entitled to terminate the agreement due to late delivery if this delivery, after a notice of default by Dagros-Brunsting, fails to last for more than 10 weeks.

 ARTICLE 7 - DELIVERY

1. Delivery of an item takes place if carriage paid delivery has been agreed, at the time that Dagros-Brunsting has delivered the item to the address specified by the client, and if the client does not accept the item in writing to the client in writing. informed that this case has been offered. Unless stated otherwise, free delivery from order size above € 750, - net excl. VAT

2. Delivery of an item occurs if no free delivery has been agreed at the time that the client has taken delivery of the item or Dagros-Brunsting has informed the client in writing that the item is ready for collection. Minor and / or usual shortcomings do not prevent the delivery of an item. These shortcomings are recorded in writing by Dagros-Brunsting and the client, whereby Dagros-Brunsting will indicate the period within which those shortcomings have been eliminated.

3. If placement of the item to be delivered has been agreed, delivery of the item will take place at the moment that Dagros-Brunsting delivers the placement work.

4. The delivery of (placement) work takes place at the moment that the client has purchased and approved it.

5. The work is deemed to have been taken and approved:

a. in the event that the client does not cooperate with a delivery and inspection at the time indicated by Dagros-Brunsting for the delivery or refuses approval wrongly or without reason;

b. in the event that the client has not made known any shortcomings immediately upon purchase and has not confirmed this to Dagros-Brunsting in writing within 24 hours thereafter.

6. Minor and / or usual shortcomings do not prevent the delivery of (placement) work. These shortcomings are recorded in writing by Dagros-Brunsting and the client, whereby Dagros-Brunsting will indicate the period within which those shortcomings have been eliminated.

7. Dagros-Brunsting has the right to deliver or execute the item or work in parts. In that case, the provisions of these terms and conditions, in particular the provisions on payment, advertising and warranty, apply to each partial delivery or partial implementation separately.

 ARTICLE 8 - TRANSPORT

In the event that free delivery of the item has been agreed, Dagros-Brunsting has the right to charge the client the order costs referred to in Article 4, paragraph 2. In that case, the transport of the item is for the account and risk of Dagros-Brunsting. In the event that no free delivery has been agreed, the client will arrange for the loading as well as the transport of the item. In the event that no free delivery has been agreed and Dagros-Brunsting transports the item at the request of the client, the transport will be for the account and risk of the client in a manner and by means determined by Dagros-Brunsting.

 ARTICLE 9 - EMBALLATION

The costs of packaging are not included in the price and are charged separately by Dagros-Brunsting to the client. Dagros-Brunsting will not, unless explicitly agreed otherwise in writing, take back the packaging.

 ARTICLE 10 - DELIVERY AT SIGHT

An agreement is concluded and the delivery is deemed to have taken place in the event that the client has not returned the goods delivered to him by Dagros-Brunsting on sight or on a trial basis within 5 (five) working days free of charge for has used, changed or damaged another purpose.

 ARTICLE 11 - RETURNS

The client has the right to return an item delivered by Dagros-Brunsting from stock within 3 (three) working days after delivery of that item to Dagros-Brunsting. Dagros-Brunsting has the right to charge the client for the delivery costs referred to in Article 4, paragraph 2. Dagros-Brunsting is not obliged to take back an item that it has not delivered from stock or an item that it has delivered from stock but which has not been returned within 3 (three) working days after delivery.

 ARTICLE 12 - TRANSITION RISK

Immediately after delivery of the item as referred to in Article 7, the client bears the risk of damage to or due to the item.

 ARTICLE 13 - TRANSITION OF PROPERTY

1. The ownership of the item is only transferred to the client at the moment that the client fully owes all that he owes to Dagros-Brunsting under the agreement and (an) earlier agreement (s), including interest and costs. has met Dagros-Brunsting.

2. The retention of title applies to both current and future claims.

3. All goods delivered and work performed by Dagros-Brunsting are deemed to have been delivered on the unpaid invoices.

4. As long as it has not paid Dagros-Brunsting all that it owes Dagros-Brunsting for that reason, the client will not dispose of or encumber the seed (s).

5. If Dagros-Brunsting invokes its retention of title, the client will provide Dagros-Brunsting with access to those spaces where the delivered goods are located. To the extent necessary, the client irrevocably authorizes Dagros-Brunsting to exercise its right of take-back.

6. The costs associated with exercising the property rights of Dagros-Brunsting are for the account of the client.

 ARTICLE 14 - PAYMENT

 

1. Payment of the price for the item or work will be made unless expressly agreed otherwise in writing, at the discretion of Dagros-Brunsting, or for delivery or for execution or within 14 (fourteen) days thereafter. Payment of order costs or additional work takes place immediately after the conclusion of the agreement or immediately after the additional work has been carried out. Payment of the costs of transport or packaging takes place at the moment that the price for the item or the work has to be paid.

2. At the first request of Dagros-Brunsting, the client will pay the amount that he will owe Dagros-Brunsting under the agreement in advance and / or provide sufficient security for this in the opinion of Dagros-Brunsting.

3. Payment must be made without any deduction or set-off, effectively in Euros, to an account number specified by Dagros-Brunsting.

4. In the event of late payment, the client is legally in default. In that case, the client owes Dagros-Brunsting an interest of three points on top of the amount that has not been paid on time from the due date in excess of the statutory interest prevailing in the Netherlands at that time. Article 6: 119a of the Dutch Civil Code. The costs, both judicial and extrajudicial, that Dagros-Brunsting must incur for the collection of its claim are at the expense of the client. The extrajudicial costs are fixed at 15% of the principal with a minimum of € 75.00 excl. VAT.

5. Dagros-Brunsting has the right to set off a claim against the client against a debt that it or a company, part of the Dagros-Brunsting

Group to the client. A payment is attributed to the debt (s) to be determined by Dagros-Brunsting which the client has according to the books of Dagros-Brunsting or of a company part of the Dagros-Brunsting Group to Dagros-Brunsting or to that company.

 ARTICLE 15 - RECLAIMING

1. Complaints to Dagros-Brunsting regarding a shortcoming in a case or work must be in writing, namely as follows:

- in the event of a noticeable shortcoming immediately upon delivery of the item or delivery of the work;

- in the case of a non-observable shortcoming within 3 (three) days after discovery thereof.

2. A shortcoming does not entitle the client to compensation,termination of the agreement, non-performance or suspension of its obligations. At the discretion of Dagros-Brunsting, the client is entitled to free repair of the defect, free re-delivery of the product or refund of the purchase price.

3. The client will immediately inform Dagros-Brunsting in the event that an item has been delivered without the regulations regarding the use or maintenance of that item. The client will not use the item without these regulations.

 ARTICLE 16 - WARRANTY

 1. Dagros-Brunsting guarantees the soundness of an item delivered by it in the sense that it provides free of charge defects that the client proves to have occurred within 6 (six) months after delivery, exclusively or predominantly as a direct result of a shortcoming in the construction, the assembly or the material, by replacing or repairing that item.

2. Dagros-Brunsting is responsible for the soundness of the work delivered by it, in the sense that it provides, free of charge or primarily, a shortcoming that the client proves to have occurred within 3 (three) months after completion of the work as a direct consequence of a shortcoming in that (placement) work, will be removed, namely by carrying out that work again.

3. The client will enable Dagros-Brunsting to investigate and remove any shortcomings. The costs of this investigation are for the account of the client in the event that Dagros-Brunsting shows during the investigation that there is no shortcoming to which its guarantee applies. The provisions of Chapter B - Special Part - Article 30 apply mutatis mutandis.

4. The costs for the removal of the shortcoming, including the costs of dismantling and assembly, transport and the like, are for the account of the Dagros-Brunsting.

5. Dagros-Brunsting becomes the owner of the parts and materials of the case that have been replaced by it in the context of the fulfillment of its guarantee, without payment of compensation.

6. The warranty does not in any case cover a shortcoming that occurs or is the result of:

- other than normal use;

- non-compliance with a government regulation regarding the nature or quality of the materials and / or work used;

- failure to comply with regulations regarding the use and / or maintenance of the item;

- construction, method or material applied at the request of the client, as well as parts and materials supplied by the client.

7. Every guarantee expires in the event and at the moment that:

- (repair) work on the item has been carried out by the client or third parties;

- the client has not complied with an obligation arising from the agreement towards Dagros-Brunsting.

8. A guarantee for a shortcoming expires in the event and at the moment that the client has not complained to Dagros-Brunsting with due observance of the provisions of Article 15, paragraph 1.

9. The guarantee for a good or parts that Dagros-Brunsting has purchased from third parties is, in deviation from the provisions of this article, limited in scope and duration to the guarantee that the supplier of that good or parts of Dagros-Brunsting has for that provided. Dagros-Brunsting will have complied with its guarantee vis-à-vis the client by transferring to the client its possible claims with regard to its supplier.

 10.Dagros-Brunsting is exclusively bound to fulfill its guarantee obligation in the Netherlands.

ARTICLE 17 - LIABILITY

The liability of Dagros-Brunsting is limited, namely:

- until the moment of delivery of the item or completion of the work, to fulfill that obligation;

- after the moment of delivery of the item or delivery of the work, to fulfill the guarantee obligation described in Article 16. Any claim for damages, except those with regard to non-compliance with the aforementioned obligation, is excluded. Any claim for indirect damage, including business damage, as well as damage as a result of liability towards third parties, is excluded. The liability of Dagros-Brunsting is, without prejudice to what has been determined above, limited at all times to an amount that the insurer pays out of its liability in this regard or if the damage is not covered by the insurance up to the invoice value of the item.

 ARTICLE 18 - INDEMNITY

The client shall indemnify Dagros-Brunsting against all claims from third parties for compensation for damage for which Dagros-Brunsting has excluded its liability towards the client in these conditions.

 ARTICLE 19 - FORCE MAJEURE

Force majeure is understood to mean any circumstance beyond the control of Dagros-Brunsting, even if it was provided for when the agreement was concluded, that performance of the agreement wholly or partially, temporarily or temporarily, prevented, such as but not limited to policy measures, fire , accidents, damage to the item to be delivered, unworkable weather, the (temporary) lack of delivery of items and the execution of work by third parties, transport difficulties, business or work disability, strikes, etc.

 ARTICLE 20 - SUSPENSION

Dagros-Brunsting has the right to suspend its obligations under the agreement in each of the following cases that:

- Dagros-Brunsting is prevented by force majeure from fulfilling its obligations;

- the client fails to fulfill an obligation, is declared bankrupt, is admitted to the WSNP, applies for a (provisional) suspension of payment or one or more of his goods are seized. Dagros-Brunsting will notify the client in writing of a suspension.

 ARTICLE 21 - DISSOLUTION

1. Dagros-Brunsting and the client are each entitled to dissolve the agreement for that part that has not yet been executed in the event that Dagros-Brunsting is prevented from performing the agreement due to force majeure. In that case Dagros-Brunsting has the right to payment of what it has in the meantime incurred for the implementation of the agreement. The client is not entitled to compensation for damage.

 2. Dagros-Brunsting has the right to terminate the agreement for that part that has not been executed in the event that the client fails to fulfill an obligation, is declared bankrupt, is admitted to the WSNP or applies for a (temporary) suspension of payment. In that case Dagros-Brunsting has a claim against the client on payment of those amounts that the client would owe if the agreement had been fully executed.

3. A dissolution referred to in this article must be effected by written notice from the person dissolving to the other.

4. The client does not have the right to dissolve the agreement in whole or in part, subject to the provisions of this article in paragraph 1.

 ARTICLE 22 - TRANSFER OF AGREEMENT - RIGHTS

1. Dagros-Brunsting has the right to transfer the agreement to a third party or have it executed by a third party without the consent of the client.

2. The client is not entitled to transfer or encumber his rights, including claims from the agreement, to third parties without written permission from Dagros-Brunsting.

 ARTICLE 23 SECURITY AND PRIVACY

If the agreement is concluded electronically, Dagros-Brunsting will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the client can pay electronically, Dagros-Brunsting will take appropriate security measures.

 ARTICLE 24 - DISPUTES

Dutch law to the exclusion of the Vienna Sales Convention applies to an agreement to which these terms and conditions apply in whole or in part.

 ARTICLE 25 - COMPETENT COURT

1. All disputes that may arise as a result of an agreement to which these terms and conditions apply in whole or in part, or from an agreement arising therefrom, will be ruled by the competent court to the exclusion of another court, unless the cantonal court has jurisdiction in the Leeuwarden District, without prejudice to the parties' right to appeal and / or cassation.

=========================================================